فوق تخصص

همگام با توسعه دور های پسادکتری و آموزش پزشکان دوره های فوق تخصص و فلوشیپ و برآوردن نیازهای درمانی و مراقبتی بیماران، مجله اینترنتی فوق تخصص ویژه پژوهشگران، اساتید، پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و پسادکتری و نیز علاقمندان و بیماران در این حوزه است و در بخش های زیر فعالیت دارد:

  1. پژوهش: معرفی روزآمد آخرین دست آوردهای فوق تخصصی پزشکی یا متخصصان پسادکتری توسط پژوهشگران بین المللی و ایرانی
  2. آکادمیا: شناسایی حوزه آموزش، مراکز و دانشگاهها، و هیئت علمی فوق تخصص و پسادکتری و اخبار آموزشی
  3. مارکت: راهنمای پزشکی شامل معرفی پزشکان فوق تخصص داخلی، بیمارستانها و کلینیک های فوق تخصصی: مشخصات، نشانی و تجارب همگانی
  4. خدمات: خدمات جانبی تحقیقاتی شامل: ترجمه، همکاری در نگارش، داده پردازی و آمار
  5. معرفی: شرکتهای فروش خدمات تخصصی پزشکی و موسسات وابسته
  6. اطلاعات عمومی: مطالب علمی، فضای مجازی، و آشنایی با طب جایگزین.