آکادمیا

آکادمیا به موضوع شناسایی و معرفی حوزه آموزش دوره های فوق تخصص و فلوشیپ اختصاص دارد. این مراکز و دانشگاهها مخاطب کاربران خاص خواهند بود. معرفی هیئت علمی فوق تخصص و مجموع فعالیت های آن به کاربران تخصصی امکان تبادل تجارب آموزش را خواهند داد.

اخبار آموزشی هم شامل آخرین رخدادها، تغییرات، پذیرش ها و آزمونها خواهد بود.