خدمات پژوهشی

خدمات جانبی تحقیقاتی که ترجمه، همکاری در نگارش، داده پردازی و آمار را در بر دارد می تواند بر تسریع پیشبرد، راهبرد اساسی در ارائه مقالات یا کتب به دهها زبان مختلف مشارکت نماید.