در باره ما

مجله اینترنتی فوق تخصصی در بخش های: پژوهش، آکادمیا، مارکت پزشکی، خدمات تحقیقاتی، معرفی شرکتها و ارائه اطلاعات برای عموم فعالیت دارد.