مارکت پزشکی

مارکت پزشکی، مانند هر مارکت دیگری سازوکارهای خود را دارد. هدایت و جذب درست بیمار به عنوان هدف این مسیر شناخته می شود. سایت فوق تخصص به ارائه راهنمای پزشکی این بازار می پردازد و این اطلاعات (نام، پروفایل، نشانی و حضور درذ فضای مجاز) را در برمی گیرد:

  1. پزشکان فوق تخصص و فلوشیپ داخل و خارج از ایران
  2. بیمارستانهای فوق تحصصی
  3. کلینیک های فوق تخصصی

از این گذشته انعکاس تجارب مثبت در هدایت بهتر این مارکت سهیم خواهد بود.