پژوهش ها

معرفی روزآمد و ماهانه آخرین دست آوردهای فوق تخصصی پزشکی که توسط پژوهشگران بین المللی و ایرانی از طریق ارائه مقالات، حضور در کنفرانس ها و کتاب های بین المللی از اهداف حاضر این مجله است.